What are you looking for?

algemene voorwaarden

Inhoud:

Artikel 1- Definities

Artikel 2- Huisstijl/Ondernemer

Artikel 3- Relevantie

Artikel 4- Aanbieding

Artikel 5- Overeenkomst

Artikel 6- Herroepingsrecht

Artikel 7- Herroepingskosten

Artikel 8- Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 9- Prijzen

Artikel 10- Conformiteit en Garanties

Artikel 11- Levering en uitvoering

Artikel 12- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13- Betalingen

Artikel 14- Klachten

Artikel 15- Geschillen

Artikel 16- Aanvullende en afwijkende bepalingen

Artikel 17- Algemene Voorwaarden/Voorwaarden Betalingen achteraf

 

Artikel 1 Definitiess

In deze Voorwaarden/Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 

Overwegingstijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

 

Klant : de natuurlijke persoon die niet handelt namens bedrijf of beroep en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

 

Dag : kalenderdag

 

Een lengtetransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en diensten waarvan de leveringsplicht en de afname in de tijd zijn gespreid.

 

Duurzaam medium : elk instrument dat de ontvanger of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die voor toekomstige raadpleging toegankelijk is gedurende een periode die geschikt is voor het doel van de informatie en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te ontbinden.

 

Ondernemer : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst op basis van een door de onderneming georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en diensten, daaronder begrepen het sluiten van een overeenkomst door middel van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Techniek van communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde plaats zijn samengekomen.

 

Artikel 2- Huisstijl/Ondernemer

CQ Fashion Group BV / CarlijnQ
Overschieseweg 34a
3044EE Rotterdam
Nederland
E-mail: info@carlijnq.nl
KvK-nummer: 75928361
BTW nummer: NL860445069B01

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens van de toezichthouder.

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 

De beroepsvereniging waarvan de ondernemer lid is:

 

Het beroep, de locatie in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar dit beroep is toegewezen:

 

Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en aanwijzingen waar en hoe toegankelijk deze beroepsregels zijn.

 

Artikel 3- Relevantie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden. mogelijk zonder extra kosten.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de tekst op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan kennisnemen en dat deze voorwaarden/voorwaarden op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zonder extra kosten zullen worden toegezonden .

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden/voorwaarden tevens specifieke product- en dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden/voorwaarden beroepen op de desbetreffende voorwaarden/voorwaarden die het meest gunstig zijn voor de consument.

 

Artikel 4- Aanbieding

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten/diensten door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet.

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanbod zijn verbonden zodra het door de consument wordt aanvaard. Dit betreft in het bijzonder:

 

prijs inclusief belastingen

 

eventuele bezorgkosten

 

de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de benodigde handtekeningen

 

of het herroepingsrecht wordt toegepast

 

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst

 

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

 

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grond dan het reguliere tarief voor communicatie

 

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is

 

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

 

eventuele andere talen, waaronder Nederlands, voor de overeenkomst

 

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument de gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En

 

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5- De Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de voorwaarden.

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders melden of controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle belangrijke feiten en factoren controleren die nodig zijn voor een totstandkoming van een verantwoorde overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling/aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De ondernemer zal bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A. het adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan

 

B. De voorwaarden en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en een duidelijke aanduiding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

 

C. Informatie over garanties en diensten na verkoop

 

D. Artikel 4 lid 3 tenzij de ondernemer deze gegevens al heeft verzonden voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of meer of indien deze van onbepaalde duur is.

 

In het geval van een lengtetransactie geldt het vorige lid e. is alleen van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6- Herroepingsrecht

Levering van producten:

 

Na aankoop van producten heeft de klant het recht om de aankoop binnen 14 dagen te herroepen. Na herroeping heeft de klant nog 14 de tijd om de artikelen terug te sturen. Deze gaat in op de dag nadat de klant de producten heeft ontvangen of een vooraf aangewezen en door de klant aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Tijdens deze periode zal de klant zorgvuldig omgaan met de producten en het pakket. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Tot slot is de ondernemer verplicht tot terugbetaling binnen 14 dagen indien de producten in acceptabele staat zijn afgeleverd.

 

Artikel 7- Herroepingskosten

Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, hoeft hij maximaal de kosten voor het terugzenden van het product te betalen.

 

Indien de consument betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping of na terugzending, terugbetalen.

 

Artikel 8- Uitsluiting Herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:

A. Welke door de ondernemer tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de consument

 

B. Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn

 

C. Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd

 

D. Dat kan snel bederven of verouderen

 

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

 

F. Losse kranten en tijdschriften

 

G. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende diensten:

 

A. Betreffende logies, vervoer, restaurant of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

 

B. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

C. Betreffende weddenschappen en loterijen

 

Artikel 9- Prijzen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderende btw-tarieven.

 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten met variabele prijzen aanbieden indien deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen als de ondernemer dit bedongen heeft en:

A. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

B. De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen vanaf de dag dat de prijsverhoging ingaat.

 

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10- Conformiteit en Garanties

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en diensten beantwoorden aan de overeenkomst, staat in voor de in het aanbod vermelde specificaties, staat in voor de redelijke eisen, deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en staat in voor de op de datum van totstandkoming bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11- Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan de ondernemer bekend is gemaakt.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bezorging niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding.

 

 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. In ieder geval vóór de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending komen voor rekening van de ondernemer.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging bij de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als je een beschadigd product ontvangt, dien je dit binnen drie dagen per e-mail te melden. Deze e-mail kunt u sturen naar: info@carlijnq.nl

 

Artikel 12- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindigen

 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) en diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of dienst, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde tijd opzeggen met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

De consument kan bij de in het vorige lid genoemde overeenkomsten:

 

te allen tijde opzeggen zonder beperkingen op te zeggen op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode

 

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan

 

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft verkregen.

 

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengde periode kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde opzegt met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, week- en tijdschriften.

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel-13 Betalingen

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt de bedenktijd aan nadat de consument de de bevestiging van de overeenkomst.

 

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14- Klachten

 

Klachten moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. U kunt uw klacht bij ons melden door te mailen naar info@carlijnq.nl .

 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord en een indicatie gegeven wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord krijgt.

 

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor mediation. Via Stichting WebwinkelKeur Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Deze is te vinden ophttp://ec.europa.eu/odr. Indien uw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het Platform van de Europese Unie.

 

Artikel 15- Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en klant waarop deze algemene voorwaarden/voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16- Aanvullende en afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.